SUCCESS STORIES

Դասընթացների և վերապատրաստումների կազմակերպման ոլորտում 5 և ավել տարիների գործունեության արդյունքում՝ Quick Start ը ունի ավելի քան 4000+ շրջանավարտ, 130+ իրականացված ծրագիր։

Our goal is to educate competitive professionals through the provision of quality services, having a large community and connections with more than 150 leading companies, the company has a 65% success rate of hiring participants at the end of the training.

Quick Start  After completing the courses, students are hired by leading organizations in Armenia, which is an indicator of our primary success